REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem https://sklep.silver-stone.pl/

Usługodawcą jest Hanna Malcher, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  SILVER – STONE HANNA MALCHER z siedzibą przy ul. Poznańskiej 13, 62-028 Koziegłowy, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej  pod numerem NIP: 7842000837, Regon: 302059991, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– pod numerem telefonu 792-035-520 (koszt połączenia za minutę według cen operatora),

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@silver-stone.pl.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie  usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu.

5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi elektroniczne, w tym sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.silver-stone.pl/ za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie https://sklep.silver-stone.pl/, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku kliknięcia opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie jest wiążące ani dla Użytkownika ani dla Usługodawcy. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdy wybrany Produkt.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

14. Newsletter – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Usługodawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem  https://sklep.silver-stone.pl/.

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

(1) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0;

(2) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

(3) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Warunki zawarcia umowy sprzedaży

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej https://sklep.silver-stone.pl/ są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie albo drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się po dodaniu przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym, z momentem kliknięcia na Stronie Internetowej pola „Zobacz koszyk”. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

(1) po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia – podaniu prawidłowych danych Klienta w tym dokładnego adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail,

(2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Wyrażenie woli otrzymania faktury VAT jest równoznaczna z wyrażeniem zgody Klienta na wystawienie i przesłanie faktury VAT również w formie elektronicznej.

7. Klient składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej dokonuje wyboru sposobu i kosztów dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w formularzu zamówienia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta i powinno składać się z co najmniej 7 znaków (aby uczynić je mocniejszym, Klient winien użyć wielkich i małych liter, cyfr i symboli jak: ! ” ? $ % ^ & ). Hasło Klienta nie jest znane  Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy  o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez

(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz

(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 2 pkt. 9 Regulaminu.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Usługodawcy.

3. O wyborze sposobu dostawy decyduje Klient w procesie składania zamówienia.

4. Koszty usług transportowych związanych z dostawą Towaru przedstawia zestawienie, uwidocznione w procesie składania zamówienia w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego (w Formularzu Zamówienia).

5. Przesyłka dostarczona jest w terminie 7 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiany zostaje paragon albo imienny dowód zakupu (faktura).

2. Za zakupione w Sklepie Internetowym Towary Klient może dokonać wyboru sposobu płatności w procesie składania zamówienia.

3. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar (formy bezgotówkowe lub płatność gotówką):

(1) płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe Usługodawcy: WBK Grupa Santander 76 1090 1737 0000 0001 4661 6381,

(2) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu DotPay -możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w procesie składania zamówienia,

(3) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki od kuriera,

(4) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu DotPay. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zamówienia – zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie internetowej, po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

(1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

(2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu („Reklamacje i zwroty”).

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy o Prawach konsumenta, w tym w szczególności:

(1) w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7 Newsletter

1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

3. Celem skorzystania z Newslettera należy wypełnić formularz subskrypcji Newslettera, dostępny na stronie internetowej Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera albo poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres mailowy Usługodawcy.

5. Użytkownik nie ponosi wobec Usługodawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany jest do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

§ 8 Ochrona danych osobowych

  1. Podane przez Klientów/Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 3 do Regulaminu („Polityka Ochrony Prywatności”).

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

  1. Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych rzeczy, na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu („Reklamacje i zwroty”).
  1. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Usługodawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Klient może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

§ 10 Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w § 10 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
  2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Klient zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu, a w braku takiej akceptacji zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.
  1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta. W sprawach dotyczących korzystania z usług DotPay w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi przez DotPay S.A.
  1. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Załączniki do Regulaminu:

1. Wzór formularza odstąpienia od umowy,

2. Reklamacje i zwroty,

3. Polityka Ochrony Prywatności.

Data opublikowania regulaminu: 4.04.2016r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SILVER – STONE HANNA MALCHER

ul. Św. Michała 40/46, 61-118 Poznań

biuro@Silver-stone.pl
www.silver-stone.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)

– Adres Konsumenta(-ów)

– Podpis Konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.